Privacy Statement

Introductie

Conform de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) heeft Vertom B.V. en haar groepsmaatschappijen (Vertom) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens die gebruikers kunnen identificeren of identificeerbaar maken via deze website kunnen worden verzameld.

De doelstelling van deze Privacy Statement is websitebezoekers, sollicitanten en gebruikers van diensten en informatie die door Vertom worden aangeboden te informeren over de wijze waarop Vertom omgaat met persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Vertom verzamelt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u er zelf voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

Door middel van Google Analytics registreert Vertom geanonimiseerde gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Vertom de website verbeteren en/of aanpassen, hierbij wordt gebruikt gemaakt van cookies.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan Vertom verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Vertom om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De privacywetgeving, waaronder de AVG, staat toe om persoonsgegevens te verwerken als dat gebeurt op basis van een van de grondslagen vastgelegd in artikel 6 van de EU AVG 2016/679.

Rechten

Als u persoonsgegevens aan Vertom beschikbaar hebt gesteld heeft u, voor zover technisch mogelijk, het recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben en deze laten corrigeren of laten verwijderen.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Vertom deelt geen persoonsgegevens met derde partijen buiten Vertom en de daaraan gelieerde werkmaatschappijen zonder uw voorafgaande goedkeuring, tenzij er een verplichting rust dit te doen onder de toepasselijke wetgeving. Vertom heeft een verwerkersovereenkomst met alle externe partijen gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Vertom heeft beveiligingspolicies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Medewerkers van Vertom die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website(s)

Bewaartermijn

Voor het bewaren van persoonsgegevens hanteert Vertom de hiervoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Vertom streeft na uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is dan strikt noodzakelijk of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit beleid

Deze statement wordt periodiek aan organisatorische ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen getoetst en eventueel aangepast.

Vragen inzake het privacy beleid en over de handhaving

Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar privacy@vertom.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

Onze expertises

Bevrachting

Meer informatie

Tankerbevrachting

Meer informatie

Agenturen

Meer informatie

Lijndiensten

Meer informatie

Cable Recovery

Meer informatie

Technisch Management

Meer informatie